Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Sonali9993013058
2Pankaj9425355865
3Mahesh09425058158
4Neeraj9827021372
5Sunil9827060682
6Sanjeev9826049467
7Santosh9302109818
8Jitendra7389307777
9Nemichand9425956842
10Pinak9329401053
11Farokh7895191002
12Bharat9425340283
13Anil9926612326
14Sourabh9826364334
15Jay9893719111
16Priyanka9713422374
17Kemisha9826049594
18Krishna7869386580
19Deepak9425422477
20Mahendra9993091866
21Kalpesh07312455693
22Dinesh9826868011
23Anand9826074741
24Arvind9993013207
25Ashok7415009899
26Dipti9827095440
27Paresh9826080501
No. Name Mobile Number
28Rajkumar09416958300
29Summet9893380300
30Sameer9039565437
31Aamir9165755944
32Shubham9074874466
33Manoj9329511957
34Rupesh9977741001
35Yogeta9826915195
36Lalit9229261250
37Subodh9009993618
38Rishabh9826063355
39Aniruddh7415560503
40Shweta9893104051
41Yogesh9826013237
42Sri Ram9826973016
43Narendra9827237505
44Yashwant9827022412
45Rupesh9977223555
46Ranjan9893016167
47Dr. Rahul9826565844
48Sudhanshu9993077777
49Dilip9009610666
50Barkha9826065771
51Lokesh9977836929
52Rohit9977000776
53Mukesh9827281990
54Ankit9926477000
No. Name Mobile Number
55Gonind9826084273
56Santosh9425353475
57Arihant9425905562
58Tripti7879244666
59Dharmendra9197136666
60Manish9826088861
61Rakesh9826470660
62FIroz9993031787
63Sawant singh9424613250
64Prakhar9015292585
65Jay9407122000
66Vinay9826066613
67Sahil9755558347
68Somil9302121559
69Arpit9826553093
70Vikas9993978215
71Gagandeep9826369047
72Shatrughna9826070208
73Rajiv8319117301
74Siddhartha9755033390
75Akhilesh9424005503
76Shobha9826314884
77Ravindra9303259191
78Aditiya9826054134
79Vallabh9179836161
80Sunil9827238048
81Usha8871467616
No. Name Mobile Number
82Kunal9827012545
83Sandeep9826821122
84Harsh7746938659
85Ashok8302955095
86Satyendra9039431040
87Tripti9754703907
88Ajhar9425354041
89R Jagus9826020344
90Narendra9584467506
91Varun9098212636
92Dharmendra07312703071
93Nirmal9425060327
94Pranay9770054427
95Vikas8878870145
96Dr Shital9827725220
97Ajay9826038145
98Valmiki9826077836
99Ajay9630232313
100Vijay9827023251
101Arpit9302214322
102Antim9893245459
103Giriraj9009524000
104Pankaj9926017360
105Naresh9755204714
106Sunil8359941143
107Tripti9827607369
108Rahul07314201921

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book