Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Jitendra7389307777
2Prakhar9015292585
3Aniruddh7415560503
4Ajay9826038145
5Anil9926612326
6Vallabh9179836161
7Dipti9827095440
8Sanjeev9826049467
9Sahil9755558347
10Pranay9770054427
11Rishabh9826063355
12Sunil9827238048
13Arvind9993013207
14Dr. Rahul9826565844
15Siddhartha9755033390
16Gonind9826084273
17Sunil8359941143
18Krishna7869386580
19Dr Shital9827725220
20Mahesh09425058158
21Jay9893719111
22Ankit9926477000
23Farokh7895191002
24Ranjan9893016167
25Summet9893380300
26Giriraj9009524000
27Rupesh9977741001
No. Name Mobile Number
28Narendra9827237505
29Tripti9754703907
30Manoj9329511957
31Rajkumar09416958300
32Kunal9827012545
33Kemisha9826049594
34Santosh9425353475
35Dilip9009610666
36FIroz9993031787
37Vikas8878870145
38Usha8871467616
39Manish9826088861
40Arpit9826553093
41Rupesh9977223555
42Ajay9630232313
43Shweta9893104051
44Nemichand9425956842
45Vijay9827023251
46Dinesh9826868011
47Lokesh9977836929
48Tripti7879244666
49Vikas9993978215
50Lalit9229261250
51Rohit9977000776
52Satyendra9039431040
53Aamir9165755944
54Yogeta9826915195
No. Name Mobile Number
55Gagandeep9826369047
56Shatrughna9826070208
57Naresh9755204714
58Narendra9584467506
59Ashok8302955095
60Rakesh9826470660
61Subodh9009993618
62Ravindra9303259191
63Ashok7415009899
64Sri Ram9826973016
65Arihant9425905562
66Paresh9826080501
67Priyanka9713422374
68Dharmendra9197136666
69Aditiya9826054134
70Mahendra9993091866
71Sandeep9826821122
72Ajhar9425354041
73R Jagus9826020344
74Shobha9826314884
75Pinak9329401053
76Anand9826074741
77Vinay9826066613
78Mukesh9827281990
79Dharmendra07312703071
80Pankaj9926017360
81Sunil9827060682
No. Name Mobile Number
82Sameer9039565437
83Shubham9074874466
84Nirmal9425060327
85Arpit9302214322
86Antim9893245459
87Varun9098212636
88Santosh9302109818
89Pankaj9425355865
90Valmiki9826077836
91Rahul07314201921
92Bharat9425340283
93Neeraj9827021372
94Barkha9826065771
95Somil9302121559
96Akhilesh9424005503
97Kalpesh07312455693
98Jay9407122000
99Yogesh9826013237
100Harsh7746938659
101Deepak9425422477
102Sourabh9826364334
103Sonali9993013058
104Yashwant9827022412
105Rajiv8319117301
106Sudhanshu9993077777
107Tripti9827607369

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book