Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Ajhar9425354041
2Sourabh9826364334
3Narendra9584467506
4Rajkumar09416958300
5Kemisha9826049594
6Barkha9826065771
7Manoj9329511957
8Vinay9826066613
9Rupesh9977223555
10Usha8871467616
11Shubham9074874466
12Ajay9630232313
13Shobha9826314884
14Jitendra7389307777
15Arvind9993013207
16Krishna7869386580
17Vikas9993978215
18Dinesh9826868011
19Lalit9229261250
20Naresh9755204714
21Nirmal9425060327
22Pinak9329401053
23Harsh7746938659
24Sahil9755558347
25Shatrughna9826070208
26Yogesh9826013237
27Rahul07314201921
No. Name Mobile Number
28Aamir9165755944
29Anil9926612326
30Dipti9827095440
31Jay9893719111
32Sunil9827238048
33Jay9407122000
34Dharmendra9197136666
35Mahesh09425058158
36Aditiya9826054134
37Gagandeep9826369047
38Siddhartha9755033390
39Ankit9926477000
40Ranjan9893016167
41Dilip9009610666
42Rajiv8319117301
43Kunal9827012545
44Rohit9977000776
45Aniruddh7415560503
46Satyendra9039431040
47Mahendra9993091866
48Priyanka9713422374
49Sri Ram9826973016
50Ravindra9303259191
51Antim9893245459
52Nemichand9425956842
53Sawant singh9424613250
54Lokesh9977836929
No. Name Mobile Number
55Sonali9993013058
56Sameer9039565437
57Pranay9770054427
58Vijay9827023251
59Subodh9009993618
60Bharat9425340283
61Dr Shital9827725220
62Pankaj9926017360
63Sunil8359941143
64Deepak9425422477
65Rupesh9977741001
66FIroz9993031787
67Yogeta9826915195
68Rakesh9826470660
69Dharmendra07312703071
70Sandeep9826821122
71Neeraj9827021372
72Somil9302121559
73Vallabh9179836161
74Prakhar9015292585
75Shweta9893104051
76Tripti9827607369
77Gonind9826084273
78Tripti7879244666
79Ashok7415009899
80Anand9826074741
81Santosh9425353475
No. Name Mobile Number
82Akhilesh9424005503
83Pankaj9425355865
84Sudhanshu9993077777
85Rishabh9826063355
86Ashok8302955095
87Arpit9826553093
88Kalpesh07312455693
89Sunil9827060682
90Giriraj9009524000
91Valmiki9826077836
92Dr. Rahul9826565844
93Paresh9826080501
94R Jagus9826020344
95Yashwant9827022412
96Varun9098212636
97Farokh7895191002
98Sanjeev9826049467
99Summet9893380300
100Santosh9302109818
101Manish9826088861
102Ajay9826038145
103Arpit9302214322
104Arihant9425905562
105Vikas8878870145
106Mukesh9827281990
107Narendra9827237505
108Tripti9754703907

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book