Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Sunil9827060682
2R Jagus9826020344
3Tripti9754703907
4Sameer9039565437
5Rajiv8319117301
6Nemichand9425956842
7Gonind9826084273
8Yogesh9826013237
9Sunil8359941143
10Narendra9827237505
11Anand9826074741
12Dharmendra9197136666
13Naresh9755204714
14Tripti7879244666
15Harsh7746938659
16Ajhar9425354041
17Rishabh9826063355
18Gagandeep9826369047
19Priyanka9713422374
20Deepak9425422477
21Pinak9329401053
22Paresh9826080501
23Dr Shital9827725220
24Mahesh09425058158
25Sri Ram9826973016
26Sonali9993013058
27Manoj9329511957
No. Name Mobile Number
28Santosh9425353475
29Jitendra7389307777
30Lalit9229261250
31FIroz9993031787
32Varun9098212636
33Ravindra9303259191
34Valmiki9826077836
35Vikas8878870145
36Mahendra9993091866
37Sawant9424613250
38Tripti9827607369
39Ankit9926477000
40Aniruddh7415560503
41Vinay9826066613
42Sourabh9826364334
43Vijay9827023251
44Arvind9993013207
45Kalpesh07312455693
46Farokh7895191002
47Akhilesh9424005503
48Summet9893380300
49Satyendra9039431040
50Narendra9584467506
51Shubham9074874466
52Shweta9893104051
53Lokesh9977836929
54Shobha9826314884
No. Name Mobile Number
55Arpit9826553093
56Nirmal9425060327
57Rupesh9977223555
58Sunil9827238048
59Prakhar9015292585
60Barkha9826065771
61Sahil9755558347
62Subodh9009993618
63Sanjeev9826049467
64Sudhanshu9993077777
65Rahul07314201921
66Santosh9302109818
67Vallabh9179836161
68Ashok8302955095
69Giriraj9009524000
70Sandeep9826821122
71Mukesh9827281990
72Bharat9425340283
73Dharmendra07312703071
74Anil9926612326
75Jay9407122000
76Rohit9977000776
77Kemisha9826049594
78Arihant9425905562
79Ajay9630232313
80Krishna7869386580
81Usha8871467616
No. Name Mobile Number
82Ranjan9893016167
83Siddhartha9755033390
84Dinesh9826868011
85Pankaj9926017360
86Kunal9827012545
87Ashok7415009899
88Aamir9165755944
89Vikas9993978215
90Rakesh9826470660
91Jay9893719111
92Somil9302121559
93Antim9893245459
94Dipti9827095440
95Dr. Rahul9826565844
96Shatrughna9826070208
97Pranay9770054427
98Neeraj9827021372
99Rajkumar09416958300
100Rupesh9977741001
101Arpit9302214322
102Yogeta9826915195
103Ajay9826038145
104Yashwant9827022412
105Aditiya9826054134
106Manish9826088861
107Pankaj9425355865
108Dilip9009610666

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 8770033122 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 8770033122 / 9300033122 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book