Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Arihant9425905562
2Krishna7869386580
3Ashok7415009899
4Sawant singh9424613250
5Harsh7746938659
6Rahul07314201921
7Paresh9826080501
8Neeraj9827021372
9Farokh7895191002
10Rajiv8319117301
11Naresh9755204714
12Narendra9827237505
13Jitendra7389307777
14Dharmendra9197136666
15Rakesh9826470660
16Bharat9425340283
17Pinak9329401053
18Shatrughna9826070208
19Arpit9302214322
20Santosh9302109818
21Sudhanshu9993077777
22Shobha9826314884
23Santosh9425353475
24Varun9098212636
25Sourabh9826364334
26Rupesh9977741001
27Arpit9826553093
No. Name Mobile Number
28Sonali9993013058
29Pankaj9425355865
30Jay9893719111
31Akhilesh9424005503
32Satyendra9039431040
33Jay9407122000
34Dilip9009610666
35Ajhar9425354041
36Mahesh09425058158
37Sunil9827238048
38Dr Shital9827725220
39Deepak9425422477
40Nirmal9425060327
41Summet9893380300
42Ashok8302955095
43Ravindra9303259191
44Aditiya9826054134
45Sanjeev9826049467
46Tripti9754703907
47Dipti9827095440
48Kalpesh07312455693
49Sameer9039565437
50Subodh9009993618
51Tripti9827607369
52Yogeta9826915195
53Sandeep9826821122
54Yashwant9827022412
No. Name Mobile Number
55R Jagus9826020344
56Ranjan9893016167
57Narendra9584467506
58Rishabh9826063355
59Siddhartha9755033390
60Rohit9977000776
61Valmiki9826077836
62Gagandeep9826369047
63Sahil9755558347
64Rupesh9977223555
65Lalit9229261250
66Ankit9926477000
67Arvind9993013207
68Kemisha9826049594
69Vikas9993978215
70Prakhar9015292585
71Barkha9826065771
72Dharmendra07312703071
73Pankaj9926017360
74Ajay9630232313
75Kunal9827012545
76Dr. Rahul9826565844
77Usha8871467616
78Tripti7879244666
79Giriraj9009524000
80Gonind9826084273
81Vallabh9179836161
No. Name Mobile Number
82Manoj9329511957
83FIroz9993031787
84Aamir9165755944
85Anand9826074741
86Antim9893245459
87Vikas8878870145
88Nemichand9425956842
89Priyanka9713422374
90Shweta9893104051
91Yogesh9826013237
92Lokesh9977836929
93Rajkumar09416958300
94Sunil8359941143
95Ajay9826038145
96Mukesh9827281990
97Somil9302121559
98Mahendra9993091866
99Sri Ram9826973016
100Manish9826088861
101Pranay9770054427
102Vijay9827023251
103Shubham9074874466
104Dinesh9826868011
105Sunil9827060682
106Anil9926612326
107Aniruddh7415560503
108Vinay9826066613

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book