Raqta.indore    

Donate Blood =======> Save Life

 

B- :

No. Name Mobile Number
1Vikas8878870145
2Kunal9827012545
3Ashok7415009899
4Vijay9827023251
5Dr Shital9827725220
6Rohit9977000776
7Ajay9826038145
8Farokh7895191002
9Arpit9302214322
10Yashwant9827022412
11Akhilesh9424005503
12FIroz9993031787
13Aditiya9826054134
14Dr. Rahul9826565844
15Ravindra9303259191
16Sunil9827238048
17Shubham9074874466
18Manish9826088861
19Dinesh9826868011
20Barkha9826065771
21Ankit9926477000
22Ashok8302955095
23Sameer9039565437
24Arvind9993013207
25Gonind9826084273
26Shobha9826314884
No. Name Mobile Number
27Narendra9584467506
28Ranjan9893016167
29Anand9826074741
30Bharat9425340283
31Ajhar9425354041
32Rakesh9826470660
33Satyendra9039431040
34Santosh9302109818
35Mukesh9827281990
36Sri Ram9826973016
37Anil9926612326
38Mahendra9993091866
39Pankaj9425355865
40Neeraj9827021372
41Gagandeep9826369047
42Sanjeev9826049467
43Pranay9770054427
44Arpit9826553093
45Usha8871467616
46Siddhartha9755033390
47Dharmendra9197136666
48Somil9302121559
49Pinak9329401053
50Lokesh9977836929
51Pankaj9926017360
52Sourabh9826364334
No. Name Mobile Number
53Dilip9009610666
54Rishabh9826063355
55Rahul07314201921
56Santosh9425353475
57Lalit9229261250
58Sudhanshu9993077777
59Aamir9165755944
60Vallabh9179836161
61Kalpesh07312455693
62Nirmal9425060327
63Valmiki9826077836
64Giriraj9009524000
65R Jagus9826020344
66Rupesh9977741001
67Kemisha9826049594
68Subodh9009993618
69Ajay9630232313
70Shatrughna9826070208
71Paresh9826080501
72Jay9407122000
73Naresh9755204714
74Rajkumar09416958300
75Yogesh9826013237
76Manoj9329511957
77Dipti9827095440
No. Name Mobile Number
78Summet9893380300
79Sonali9993013058
80Tripti9827607369
81Arihant9425905562
82Prakhar9015292585
83Sunil9827060682
84Deepak9425422477
85Vinay9826066613
86Krishna7869386580
87Tripti7879244666
88Mahesh09425058158
89Antim9893245459
90Shweta9893104051
91Varun9098212636
92Sahil9755558347
93Jitendra7389307777
94Priyanka9713422374
95Sandeep9826821122
96Vikas9993978215
97Yogeta9826915195
98Narendra9827237505
99Dharmendra07312703071
100Tripti9754703907
101Nemichand9425956842
102Rupesh9977223555

 

 

Your Name :
Mobile No. :
(Add Only If You Are An Indore Resident Or Near By Indore.)

 

 

For SMS Registration  : SMS Your  Full Name  & Blood Group To 9300122133 From Your Mobile.

For Email Registration : Mail Your Full Name, Mobile Number & Blood Group To donor@raqta.in

Download www.raqta.in Application On Your Mobile From Android Market By Name "Indore Blood".

Back

===================================================================================================

Initiative By : Ankur Barjatiya ==  Mobile : 9300033122 / 9425900852 == Email : ankur@akvivah.com == Visitor's Book